Menú

Política de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS, amb G97916779 i domicili en Carrer de l’Enginyer Josep Sirera, 2 – 51, València és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc www.remigiosoler.org

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça a dalt indicada o bé a través del correu electrònic assocremigiosoler@gmail.com

L’accés al nostre domini pot realitzar-se directament o a través de qualsevol redirecció existent, essent la Política de Privacitat aplicable aquesta mateixa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat descriu la manera com tractem les seues dades personals (per ex. recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a interessat.

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS, (en endavant EL TITULAR) és el responsable del tractament, així com de la recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de les seus dades personals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, regles i polítiques internes o qualsevol normativa nacional aplicable.

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), així com el nou Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, per mitjà del present document, EL TITULAR informa:

Identitat i dades de contacte del Responsable

La nostra informació identificativa:

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS

Pot contactar amb nosaltres

Per correu postal: Carrer de l’Enginyer Josep Sirera, 2 – 51, València

Per e-mail: assocremigiosoler@gmail.com

Per telèfon: 626029858

Pàgina web: www.remigiosoler.org

Categories de dades personals

Tractem les següents categories de dades personals:

Dades identificatives– nom i cognoms, DNI o equivalent

Dades administratives – Raó social, adreça, dades bancàries i persones de contacte

Dades de contacte– email, número de telèfon i adreça.

Dades digitals – cookies, adreça IP, pàgines webs i xarxes socials i altres dades accessibles públicament a Internet, etc.

Dades laborals – dades d’empleats propis, currículum, estudis, experiència professional i salut.

Dades empresarials –proveïdors i clients.

Altres dades necessàries per al tractament – per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Dades”.

Com recollim les seues dades?

Recollim informació sobre vostè de les següents fonts:

En comunicar-nos o interactuar amb vostè per telèfon, e-mail o mitjançant un altre mitjà de contacte.

A través del formulari de Contacte al web.

A través del formulari de Sol·licitud de Pressupost de la web.

A través d’eines de control horari.

Quan visita les nostres instal·lacions.

Quan ens facilita un currículum.

Per a més informació sobre els diferents mecanismes de recollides de dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’ Activitats.

Quant temps conservem les seues dades?

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb l’interessat i posteriorment durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjudici de l’anterior, es conservaran mentre siguen necessaris per al tractament i l’interessat / interessada no sol·licite la seua supressió.

Pel que fa a les dades de caràcter laboral o relacionades amb la seguretat social, documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagen transmès les corresponents dades que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si s’escau, es produïsquen en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, segons l’Article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000,  de 4 d’ agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, la seua conservació serà de 4 anys.

Pel que fa a Documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, IS, etc.), així com els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), s’han de conservar, almenys, durant el període en què l’Administració té dret a comprovar i investigar i en conseqüència, a liquidar deute tributari, segons els Articles del 66 al 70 de la Llei General Tributària, serà de 4 anys.

Pel que fa a Documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, llevat del que s’establisca per disposicions generals o especials, aquesta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions), a més de la documentació i justificants en què se suporten les anotacions registrades en els llibres (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.), segons l’Article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

Les dades relatives als controls horaris dels treballadors se conservaran, segons estableix el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, durant 4 anys.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Termini de supressió”.

A qui cedim les seues dades?

Depenent de la finalitat del tractament, es podrien cedir o tractar les seues dades personals a diferents categories de destinataris:

Col·laboradors o Professionals externs (Assessories en matèria Laboral i Fiscal, Mútua encarregada de la vigilància de la salut, Empresa de Prevenció de Riscos Laborals, …)

Administracions públiques (Tresoreria General de la Seguretat Social, al Servei Públic d’Ocupació Estatal, al Ministeri de Treball, al Ministeri d’Hisenda, a la i a les entitats o organismes que concedeixen ajudes o subvencions d’interès per a l’empresa, que els utilitzaran en exercici legítim de les seues competències)

De totes maneres, cedim les seues dades només en la mesura que siga estrictament necessari i en la forma que es requereix per dur a terme les finalitats descrites en aquesta política de privacitat i únicament a entitats amb les quals hem signat acords protegint els seus drets i llibertats en relació amb les teues dades personals, aquestes entitats i/o professionals considerats com a Encarregats del Tractament es regiran pel que disposa l’ Art. ~ ~ ~ 28 del RGPD i aquesta entitat s’ encarrega que prenguen totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’ Art. ~ ~ ~ 32 del present RGPD.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Categoria de Destinataris”.

On tractem les seues dades?

Per tal de dur a terme la nostra activitat, la prestació dels nostres serveis, tractem les seues dades personals d’acord amb les condicions establertes en aquesta política de privacitat dins de la Unió Europea (UE).

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Transferència Internacional”.

Amb quines finalitats tractem les seues dades?

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les finalitats següents:

Rebre informació de contacte o altres sol·licituds realitzades per vostè a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.

Tasques administratives derivades de la prestació dels nostres serveis.

Realització d’un pressupost sota la seua petició a través del web.

Control horari d’empleats.

Incorporar el currículum en la nostra borsa d’ocupació.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Fins del Tractament”.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment de forma gratuïta exercitant els seus drets, dirigint la seua petició per escrit i degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu, en la nostra adreça C/ Colón, 10 porta 13 planta 6a – 46004 València o per correu electrònic a l’adreça assocremigiosoler@gmail.com, per a una informació més detallada sobre l’Exercici dels seus drets pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Exercici dels Drets”

Per què podem tractar les seues dades?

L’ús de les seues dades en les condicions anteriorment descrites és permès per la normativa de protecció de dades europea i espanyola de conformitat amb les bases jurídiques següents:

Art.6. RGPD

L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats, apartat “Legitimació del tractament”.

Què i quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el Responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades

Qualsevol interessat-a té el Dret que se li facilite ABANS que les seues dades siguen recollides, d’una informació bàsica en un primer nivell, de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en el qual es recullen les seues dades personals i d’altra banda, que se’t remeta la resta de les informació, en un mitjà més adequat per a la seua presentació i compressió.

La informació a facilitar per capes o nivells seria la següent:

Informació 1a Capa

La identitat del Responsable del Tractament.

Quines dades seran tractades.

Amb quina finalitat.

On i com han estat obtinguts.

La base jurídica del tractament.

Si es comunicaran, cediran o seran tractats per tercers.

La referència al procediment d’ Exercici dels Drets.

Informació 2a Capa

Dades de contacte del responsable. Identitat i dades del representant (si existís). Dades de contacte del delegat de protecció de dades (si existís).

Descripció ampliada dels fins del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.

Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.

Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

(El següent quadre indica quins són els seus drets).

 Per conèixer quines dades seues estan sent tractades, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si les han de comunicar o les han comunicat a algú.
Dret de rectificacióPer modificar aquelles dades seues inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lacióPer cancel·lar les seues dades inadequades o excessives.
Dret d’oposicióPer evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei.
Dret de limitació del tractamentPer demanar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.
Dret a la portabilitat de les dadesPer poder rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre Responsable.
Dret a no ser objecte de decisions individualitzadesPer tal que no es prenga una decisió sobre vostè que produïsca efectes jurídics o t’afecte basada només en el tractament de les teues dades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:
El seu exercici és gratuït.

Pot exercitar els drets directament o per mitjà d’ algun representant legal.
Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, llevat que l’interessat sol·licite que siga d’una altra manera.

Abans d’exercir els seus drets, hem d’identificar-lo per protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
La sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.
Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà:

El responsable està obligat a informar-te sobre els mitjans per exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optes per un altre mitjà.

Si el responsable no dóna curs a la sol·licitud, informarà i com a molt tard en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant d’una Autoritat de Control.

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre Responsable Intern de Protecció de Dades: Per adreça postal:

 

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS,

Att. Responsable Protecció de Dades

Carrer de l’Enginyer Josep Sirera, 2 – 51, València

O per correu electrònic a l’adreça: www.remigiosoler.org

 

Autoritat de Control

Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seues dades per part d’EL TITULAR, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’ Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

 

Cookies

Les cookies són arxius que es descarreguen al teu ordinador per recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Aquesta informació es fa servir, per exemple per rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

 

Pots configurar el teu navegador perquè no accepte cookies. No obstant això, algunes cookies de primera part són necessàries per permetre que la sessió de l’usuari del lloc web use els nostres serveis.

Per a més informació, visiteu la Política de Cookies del lloc web.

 

Menors

L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.

Si desitja usar els nostres serveis a través de la web i tens 14 anys o menys, necessitarem el consentiment del seu tutor legal per emmagatzemar les seues dades, en cas que no el tinguem, podrem procedir a bloquejar-lo o eliminar-lo.

 

Registre d’ Activitats

Pot sol·licitar a través de la nostra adreça d’email assocremigiosoler@gmail.com una còpia actualitzada del nostre Registre d’Activitats.

 

Seguretat

EL TITULAR adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Actualitzacions

Mantenim la nostra política de privacitat sota revisió i podem canviar-la ocasionalment (principalment per complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

Les versions actualitzades es publicaran a la nostra pàgina web.

 

Legislació Aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’usuari i ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS, per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya

© Copyright